Icisleri bakanligi yer degistirme atama yonetmeligi
icisleri bakanligi yer degistirme atama yonetmeligi

– Bu yönetmelik Atamaları merkezce yapılan İl müdürleri ile Bakanlığın merkez ve taşrada görev yapan daire başkanı, müdürler ve alt görevlerdeki personeli kapsar.

– Mülki İdare amiri, Özel İdareler, Belediyeler ve Birlikleri, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Dernek denetçileri bu yönetmelik kapsamaz.

Bakanlık Encümeni Müsteşar Başkanlığında, Emniyet Gen. Müdürü, Ana Hizmet Birim Gn.Müdürleri, Teftiş Kuruluş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü oluşturur.

– Yer Değiştirme Suretiyle Atananlar; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, İl Dernekler Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüdür. İlk atananlar 4. hizmet bölgesinden göreve başlarlar.

– İller ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarına göre 4 hizmet bölgesine ayrılmıştır. 1 ve 2 hizmet bölgesinde 5 yıl, 3 hizmet bölgesinde 4 yıl, 4. hizmet bölgesinde 3 yıl çalışma süresi vardır.

– İl Müdürlerinin atanması hizmet bölgelerindeki çalışma süresine göre yapılır. Bu çalışma süresi aynı grupta birden fazla ilde geçirebilirler.

– Hizmet Bölgesindeki süresi tamamlanmadan bir üst bölgeye atama olmaz. Fakat bir üst bölgeye atanacak olmadığında alt gruptan atama yapılır. Buradaki görev süresinin yarısı alt grupta yapılmış sayılır. 3-4 bölge çalışmaları süresi bitmeden 2. gruba atanamaz.

– Üst grup hizmet bölgesine zorunla hallerde alt grupta en az iki yıl çalışanlar atanabilir ve alt bölgedeki eksik süre kadar uzatım sağlanabilir.

– 1. Hizmet bölgesinde 5 yıl çalışanlar İl müdürlükleri hizmet bölgesine bakılmaksızın alt hizmet bölgelerine Bakanlıkça atanabilir.

– Yönetmeliğe tabi personel kendi eşinin kayıtlı olduğu il, kendi ve eşinin 15 yıl süreyle ikamet ettiği illere atanamaz. Fakat il merkez nüfusu 100 bini aşan yerler için bu şart engel değildir.

Daire Başkanı Olabilmek İçin Gerekenler

– İl Nüfus, İl Planlama, il dernekler ya da bakanlık ile taşrada Şube Müdürü olarak en az 3 yıl çalışmak

– Bakanlık ve taşrada İl planlama uzmanı olarak en az 10 çalışmak

– Son yıl sicili olumlu 3 yıl sicil notu ortalaması 76 olmak.

– Aylık kesimi yada derece durdurma cezası almamış olmak,

– Birim amiri veya valinin yöneticilik ehtiyeti görüşü olması.

– Müdürlük unvanının kaybedilmemiş olması gerekir.

Daire Başkanı Atanma Aşamaları

– İşlemler Personel Genel Müdürlüğünün teklifi, bakan onayı sonrası başkan ve 4 üyeden oluşan kurul ile yürütülür.

– Sınava gireceklerin evrakları incelenir ve sınavla ilgili tebligatlar yapılır.

– Sınavın yeri ve nasıl yapılacağına kurul karar verir.

– 100 üzerinden 70 alanlar sözlü sınava alınırlar.

– Sözlü sınavdan 70  ve üzeri alanlar puan  sırasına göre atanırlar.

Unvanların Kaybedilmesi

– Mülkiye müfettişlerinin raporlarına göre bu görevi yürütemeyeceği tespit ve teklif edilen daire Başkanları merkez ve taşra Şube Müdürlerine, Şube müdürleri ise merkezde uzman kadrolarına, boş kadro bulunmazsa şef kadrosuna atanılar.

– Vali ve müfettiş raporlarında müdürlük yapamayacağı tespit edilen İl Müdürleri il veya merkeze uzman olarak, İl ve ilçe müdürleri ise  önce şef kadrosuna, kadro almaması halinde VHKİ olarak atanırlar.

– Daire Başkanı, Şube Müdürü, İl ve İlçe Müdürü unvanını kaybedenler yargı kararları hariç 5 yıl geçmesi halinde olumlu  görüş alınarak bakanlığın uygun gördüğü boş kadrolara sınavsız atanabilirler. Bu kişiler kaybettikleri unvanının hizmet bölgesinde görev başlar.

Naklen Atanma Onayları

– İl Planlama, İl Nüfus, İl dernekler, Şube Müdürü, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi, Bakanlık encümeni kararı ve Bakan onayı ile atanırlar.

– Diğer bakanlık merkez personelleri, personel genel müdürlüğü birim başkanı görüşü, Personel Genel Müdürlüğü teklifi ve Bakan Onayı ile atanırlar.

– Taşra teşkilatı personeli Vali Yardımcısının teklifi Valinin Onayı ile atanır.

–  İlçe Yazı İşleri Müdürü Kaymakamın teklifi Vali Onayı ile naklen atanır.

– İlçe personeli birim amiri teklifi, kaymakam tasdiki ve Vali onayı ile atanır.

– Özel Kalem Müdürü Vali onayı ile atanır.

– Atama yetkisi bakanlık dışı personel isterse Vali onayı ile iller emrine atanabilir.

– İllerde görevliler valilik muvafakati, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ile Bakanlık onayı sonrası merkez teşkilatı emrine verilirler.

Teknik ve Sağlık Hizmetleri, şef ve daha üstü kadroların atanmasında yaş 45, üç yıllık sicil ortalaması 76 ve atanacağı unvanın niteliklerini taşıyor olması gerekli. Daha önce bakanlıkta görev yapmışsa bu şartlar gerekli değildir.

– Koruma ve Güvenlik şefi olmak için 40 yaş, 3 yıl koruma ve güvenlik şefi olarak çalışmak, yüksekokul mezunu olmak, son üç yıl sicil notu ortalaması 76 olmaktır.

– İl Planlama, İl Nüfus, İl Dernekler Müdürlüklerine İçişleri Bakanlığı dışından atama yapılamaz.

– İlk defa memurluğa istisnai kadrolardan girenler VHKİ veya Bilgisayar İşletmeni olarak atanır ve başka unvan alamazlar.

– Kaymakamlar isterlerse il müdürlüklerine talepleri doğrultusunda atanabilir.

– Görevde yükselme sınavı ilanı sonrası alınacak kadrolara sınav sonucuna göre atama yapılıncaya kadar naklen atama olmaz.

– Sıkı yönetim, olağanüstü hal gibi durumlarda ihtiyaç duyulması halinde Valilik ve merkez Teşkilatındakiler başka yerlere naklen atanabilmektedirler..

– Daire başkanı olarak görev yapanlar il müdürlüklerine, Strateji Gel. Başkanlığında daire başkanı olanlar bakanlığın uygun görmesi halinde İl Planlama ve koordinasyon Müdürlüğüne, Nüfus Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ise İl Nüfus Müdürlüklerine atanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir