657 ornek sorulari
657 ornek sorulari

657 Sayılı Kanun Soruları Neler?

657 Sayılı Kanunun 4. kısımının ilk bölümü olarak hazırlanan Görevde Yükselme sınavına göre hazırlanmış sorular Aziz Ünlü tarafından hazırlanmıştır.

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

 1. 657 Sayılı DMK’ye göre Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar kimin teklifi ile asli memurluğu atanırlar.(Madde-58)
  1. Sicil Amirinin
  2. Disiplin Amirinin
  3. Daire Amiri
  4. Atamaya Yetkili Amirin
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar kimin Onayı ile asli memurluğu atanırlar.(Madde-58)
  1. Sicil Amirinin
  2. Disiplin Amirinin
  3. Daire Amiri
  4. Atamaya Yetkili Amirin
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan memur hangi tarihten geçerli olmak üzere asli memurluğu atanırlar.(Madde-58)
  1. Onay Tarihi
  2. Adaylık Sınav Tarihi
  3. Atamasının üzerinden tam bir yıl sonraki tarihte
  4. Atama tarihi mali yılın son günü
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan memurların asli memurluğa geçmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-58)
  1. Adaylık süresi altı aydan az bir yıldan fazla olamaz.
  2. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.
  3. Asli memurluğa geçme tarihi üç yıldan fazla olamaz.
  4. Asli memurluğa geçme tarihi bir yıldan çok olamaz.
 5. 657 Sayılı DMK’ye göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz. (Madde-59)
  1. Türkiye İstatistik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  2. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri
  3. Daimi Temsilcilikler
  4. İl Dernekler Müdürü
 6. 657 Sayılı DMK’ye göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz. (Madde-59)
  1. Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliği
  2. İl basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
  3. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
  4. Valilik
 7. 657 Sayılı DMK’ye göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz. (Madde-59)
  1. Elçilikler
  2. Büyükelçilikler
  3. Daimi Temsilcilikler
  4. Kaymakam 
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz. (Madde-59)
  1. Özel Kalem Müdürlüğü
  2. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
  3. Valiler
  4. Müşavirlikler
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre Aşağıdakilerden hangisine bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur olarak atanabilir. (Madde-59)
  1. Özel Kalem Müdürlüğü
  2. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
  3. İl Dernekler Müdürü
  4. İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memur olma şartlarından değildir. (Madde-60)
  1. Türk Vatandaşı olmak
  2. Genel olarak 18 yaşını doldurmak
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  4. Genel olarak en az İlkokul mezunu olmak
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre istisnai olarak atanan Devlet sanatçılarında aranan nitelikler ne ile belirlenir. (Madde-60)
  1. Kanun
  2. Tüzük
  3. Yönetmelik
  4. Yönerge
 5. 657 Sayılı DMK’ye göre istisnai Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için aşağıdakilerden en az hangi şartı taşıması gerekir. (Madde-60)
  1. İyi derecede İngilizce bilmek
  2. Bir yabancı dili çok iyi bilmek
  3. En az iki tane yabancı dil bilmek
  4. İngilizce bilmesi zorunludur.

I. Atanma
II. Sınavlar
III. Kademe ilerlemesi
IV. Derece Yükselmesi

13. 657 Sayılı DMK’ye göre Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri istisnai memurluklara atananlar hakkında uygulanmaz. (Madde-61)

 1. I
 2. I ve II
 3. III ve IV
 4. Hepsi
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun ………….. dair hükümleri uygulanır.
  1. Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine
  2. Sınavlarına
  3. Atamalarına
  4. Mülakatlarına
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yere atanan memurların göreve başlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-62)
  1. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen 15 iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
  2. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen 7 iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
  3. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
  4. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde.
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle başka yere atanan memurların göreve başlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-62)
  1. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü başlamak zorundadır.
  2. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen 7 iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
  3. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
  4. Atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde.
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle Aynı veya başka yere atanan memurların Savaş ve olağanüstü hallerde göreve başlama süresini kimin kararı ile kısaltabilir. (Madde-62)
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Başbakan
  3. Bakanlar Kurulu
  4. Devlet Personel Başkanlığı
 5. 657 Sayılı DMK’ye göre Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurların göreve başlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-62)
  1. İznin veya geçici görevin bitiminde sonra süreler başlar
  2. İzin veya geçici görev derhal kesilerek yeni görev yerine hareket edilir.
  3. İzin veya geçici görev fark etmeksizin kanunu süreler sonunda başlar
  4. Sağlık Raporu olması durumunda rapor bitiminde süreler başlar.
 6. 657 Sayılı DMK’ye göre yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için başka bir göreve atanan memurların göreve başlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-62)
  1. Bütün memurlara uygulanan kanuni süreler aynı şekilde uygulanır.
  2. Devir işlemleri tamamlandıktan sonra kanunu süreler başlar.
  3. Saymanlar devir sonunda fakat Sayman Mutemetleri devir sonunu beklemez.
  4. Sayman Mutemetleri devir sonunda fakat Saymanlar devir sonunu beklemez.
 7. 657 Sayılı DMK’ye göre Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-62)
  1. Ödeme Emrine Bağlanarak Saymanlıklarca 7 gün içinde ödenir.
  2. Ödeme Emri aranmaksızın Saymanlıklarca 7 gün içinde ödenir.
  3. Ödeme Emri aranmaksızın Saymanlıklarca derhal ödenir.
  4. Ödeme Emri aranmaksızın Kurumlarınca nakden derhal ödenir.
 8. 657 Sayılı DMK’ye göre Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda “yer” deyiminin kapsamını aşağıdakilerden hangisi belirler. (Madde-62)
  1. Maliye bakanlığı
  2. İçişleri ve Maliye Bakanlığı Birlikte
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Devlet Personel Başkanlığının Görüşü alınmak şartıyla Maliye Bakanlığı
 9. 657 Sayılı DMK’ye göre Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın kanunen tanınan süre içinde işe başlamayanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-63)
  1. Atamaları iptal edilir.
  2. Adı geçenin göreve başlaması için yazılı tebligat gönderilir.
  3. Kademe İlerlemesi Cezası verilir.
  4. Uyarma Cezası Verilir
 10. 657 Sayılı DMK’ye göre Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın kanunen tanınan süre içinde işe başlamayıp Ataması iptal edilenlerin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-63)
  1. 2 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
  2. 3 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
  3. 6 Ay süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
  4. 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
 11. 657 Sayılı DMK’ye göre Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali ……….. ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili Makamlarca ……….. işlemi yapılır.(Madde-63)
  1. 6 / ataması yeniden değerlendirme
  2. 1 / Uyarı cezası verme
  3. 2 / ataması iptal
  4. 6 / atamasının bekletilmesi
 12. 657 Sayılı DMK’ye göre Başka yerdeki bir göreve atananlardan kanuni süresi içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile kaç günlük bir süre daha izin verilebilir.(Madde-63)
  1. 7
  2. 10
  3. 15
  4. 20
 13. 657 Sayılı DMK’ye göre Başka yerdeki bir göreve atananlardan kanuni süresi içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre sonunda Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görev yerlerine başlamayanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur.(Madde-63)
  1. Uyarma cezası verilir
  2. Kınama cezası verilir
  3. Çekilmiş sayılır
  4. Aylıktan kesme cezası verilir
 14. 657 Sayılı DMK’ye göre memurun KADEME’si ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-64)
  1. Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir.
  2. Kademe, görevin sorumluluğu artarak, memurun aylığındaki ilerlemedir.
  3. Kademe, görevin önemi artarak, memurun aylığındaki ilerlemedir.
  4. Derece içinde, görevin önemi ve sorumluluğu artarak, memurun aylığındaki ilerlemedir.
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır.(Madde-64)
  1. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
  2. Bulunduğu kademede en az altı ay çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
  3. Bulunduğu kademede en az 3 yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir derece bulunması
  4. Bulunduğu kademede en az 2 yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği boş bir kademenin bulunması
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen süreler için hangileri doğrudur.(Madde-64)
  1. Her üç yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir
  2. Her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir
  3. Her iki yıl için bir derece ilerlemesi daha verilir
  4. Her bir yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre Yıllık izin ve fiilen çalışılan süreler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.(Madde-64)
  1. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.
  2. Sağlık izninde geçirilen süreler ¾’ü fiilen çalışılmış sayılır.
  3. Heyet Raporu izninde geçirilen süreler ½ ’si fiilen çalışılmış sayılır.
  4. Sağlık Raporunun ¾’ü, Heyet Raporunun tamamı fiilen çalışılmış sayılır.
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre Son …… yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere …… Derece/Kademe ilerlemesi uygulanır.(Madde-64)
  1. 6-2 derece
  2. 8-1derece
  3. 8-1 kademe
  4. 10-3 kademe

I Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olmak
II. Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademinin bulunması
III. Atamaya Yetkili Amir Onayı
IV. Son yıl aldığı sicil notu olumlu olma

32. 657 Sayılı DMK’ye göre memurun kademe ilerlemesi için yukarıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir. (Madde-64)

 1. Yalnız I
 2. I,II, III
 3. I, II, III, IV
 4. I ve II
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii hangisidir. (Madde-64)
  1. Atamaya Yetkili Amir
  2. Disiplin Amiri
  3. Kurum Amiri
  4. Sicil Amiri
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii yetkilerinin devri ile alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-64)
  1. İlçe Teşkilatında Devredilemez.
  2. Yetkileri Devredemez.
  3. Sadece Kurum Müdürlerine devredebilir.
  4. Yetkilerini devredebilirler.
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-64)
  1. Herhangi bir işlem yapılmaz sadece bir sonraki Kademesi ilerletilmez.
  2. Onay tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilir.
  3. İlerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.
  4. 1 yıl Kademe İlerleme cezası verilir.
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre Kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların aylıkları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-67)
 1. Öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.
 2. Öğrenim durumlarına bakılmaksızın yükselebilecekleri derece varsa üst derecelerine yükseltilir.
 3. Bulundukları derece kalırlar.
 4. Öğrenim durumları itibariyle bulundukları derecenin son kademesine yükseltilir.
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre Memurun Derece Yükselmesi yapılabilmesi için olması gereken şartlar arasında sayılmamıştır değildir.(Madde-68)
  1. Derecelerden boş bir kadronun bulunması
  2. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,
  3. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,
  4. Atamaya Yetkili Amir Onayı

I. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı
II. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
III. Emniyet Hizmetleri Sınıfı
IV. Teknik Hizmetler Sınıfı

38. 657 Sayılı DMK’ye göre Yukarıdaki Hizmet Sınıflarından hangisine 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.(Madde-68)

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. II ve III
 4. III ve IV
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre Aşağıdaki Hizmet Sınıflarından hangisine 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılamaz.(Madde-68)
  1. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
  2. Teknik Hizmetler Sınıfı
  3. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  4. Din Hizmetleri Sınıfı
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az ne kadar hizmet yılı olması gerekmektedir.(Madde-68)
  1. 8
  2. 10
  3. 12
  4. 7
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az ne kadar hizmet yılı olması gerekmektedir.(Madde-68)
  1. 8
  2. 10
  3. 12
  4. 7
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az ne kadar hizmet yılı olması gerekmektedir.(Madde-68)
  1. 8        2. 10             c. 12           d.7
 1. 657 Sayılı DMK’ye göre 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi şarttır.(Madde-68)
  1. Yükseköğrenim görmüş olması.
  2. Herhangi bir disiplin cezası almamış olması.
  3. Son 6 yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olması
  4. En bir defa başarı belgesi almış olması
 2. 657 Sayılı DMK’ye göre 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, atananlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-68)
  1. Başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılır.
  2. Başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz
  3. Başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz
  4. Başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz
 3. 657 Sayılı DMK’ye göre Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii hangisidir. (Madde-68)
  1. Kurum Amiri
  2. Sicil Amiri
  3. Disiplin Amiri
  4. Atamaya Yetkili Amir
 4. 657 Sayılı DMK’ye göre Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri ile ilgili onay mercii hangisidir. (Madde-68)
  1. Bakanlar Kurulu
  2. Cumhurbaşkanı
  3. İlgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı
  4. Başbakan
 5. 657 Sayılı DMK’ye göre İdari görevlere atanma ile ilgili Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini ……… dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin …… altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler. (Madde-69)
  1. 2-4 / 2
  2. 1-4 / 3
  3. 3-5 / 2
  4. 2-4 / 4
 6. 657 Sayılı DMK’ye göre Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-71)
  1. Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirebilir.
  2. Memurların rızası alınmak şartıyla herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın sınıf değiştirebilir.
  3. Memurların rızasına gerek kalmaksızın atamaya yetkili amirinin onayı ile sınıfı değiştirilebilir.
  4. Hiçbir suretle kendi sınıfı dışında bir sınıfa geçemez.
 7. 657 Sayılı DMK’ye göre Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. (Madde-71)
  1. Sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.
  2. Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir.
  3. Atamaya Yetkili Amirin onayı gerekir
  4. Sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

657 sayılı kanun soruları (iv. Kısım, i. Bölüm)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir