657 sayili kanun ornek sorulari kisim 3
657 sayili kanun ornek sorulari kisim 3

657 Sayılı Kanun Soruları Neler?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun III. bölümüne göre sorular ve cevapları Aziz Ünlü tarafından hazırlanmıştır.

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların aşağıdakilerden hangisi Devlet Personel Başkanlığına bildirilmez.(Madde-46)
  1. Sayılarını
  2. Sınıfı
  3. Derecelerini
  4. Ek Göstergesi
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayıları, sınıfı ve derecelerini aşağıdakilerden hangisine bildirilir.(Madde-46)
  1. Maliye Bakanlığına
  2. Devlet Planlama Teşkilatına
  3. Devlet Personel Başkanlığına
  4. İçişleri Bakanlığına

I. Sınıf ve derecelerini
II. Kadroların bulundukları kurum ve yerleri
III. Kadrolara Alınacak Personel Sayılarını
IV. Alınacak personelin genel ve özel şartlarını

3. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınav ilanında yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yer verir. (Madde-47)

 1. I ve II
 2. I ve III
 3. II , III ve IV
 4. I, II, III, IV

I. Sınavın en son başvurma tarihini
II. 
başvurulacak mercileri
III Sınav Yerlerini
IV Sınav Zamanlarını

4. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınav ilanında yukarıdakilerden hangisini/hangilerini yer verir. (Madde-47)

 1. I ve II
 2. I ve III
 3. II , III ve IV
 4. I, II, III, IV
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınavla ilgili genel bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az kaç gün öncesinden duyuru yapılır. (Madde-47)
  1. 7
  2. 10
  3. 15
  4. 30
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel şartları arasında yer almaz. (Madde-48)
  1. Türk Vatandaşı olmak.
  2. Genel olarak 18 Yaşını doldurmak.
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  4. En az Yükseköğrenimini tamamlamış olmak.
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartları bir arada değerlendirildiğinde devlet memuru olmaya engel teşkil etmez. (Madde-48)
  1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl hüküm yemek
  2. Devletin güvenliğine karşı suçlar
  3. Taksirli bir suçtan dolayı bir yıl hüküm yemek
  4. Edimin ifasına fesat karıştırma
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartları bir arada değerlendirildiğinde devlet memuru olmaya engel teşkil etmez. (Madde-48)
  1. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
  2. Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  3. Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
  4. Taksirli bir suçtan dolayı 15 ay hüküm yemek
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlara, bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir nasıl bildirilir
  1. İnternet sayfasından ilan yolu ile
  2. Yazı
  3. Telefon
  4. Herhangi bir duyuru yapmasına gerek yoktur.
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar neye göre belirlenir.(Madde-50)
  1. Kanun
  2. Tüzük
  3. Yönetmelik
  4. Yönerge
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar hangi kurumun hazırlayacağı genel bir yönetmelikle belirlenir.(Madde-50)
  1. Personel Genel Müdürlüğü
  2. Devlet Personel Başkanlığı
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Kalkınma Bakanlığı
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Sınav sonuçları, belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirmek kimin sorumluluğundadır.(Madde-51)
  1. Devlet Personel Başkanlığı
  2. Merkez Sınav komisyonu
  3. İlgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonları
  4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre Sınav sonuçları, belirlenecek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve ilan edilen sınav sonuçları ne kadar süre geçerlidir.(Madde-51)
  1. 6 Ay
  2. Müteakip sınav tarihine kadar
  3. 2 Yıl
  4. 1 Yıl
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca ataması yapılanlar ne şekilde nereye bildirilir.  (Madde-52)
  1. Derhal Devlet Personel Başkanlığına
  2. 7 Gün İçerisinde Devlet Personel Başkanlığına
  3. 15 Gün İçinde Maliye Bakanlığına
  4. 1 Ay İçerisinde İlgili Bakanlığa
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda en az yüzde kaç oranında engelli personel çalıştırma zorunluluğu vardır.(Madde-53)
  1. %1
  2. %2
  3. %3
  4. %4
 6. 657 Sayılı DMK’ya göre Kurum ve kuruluşlar çalıştıracakları engelli personel sayısı hesabında ne dikkate alınır.(Madde-53)
  1. Bütün dolu kadroları
  2. Sadece yurt içindeki dolu kadrosu
  3. Bütün boş kadroları
  4. Sadece yurt dışındaki dolu kadrosu
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden hangi kurum sorumludur.(Madde-53)
  1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  2. Kalkınma Bakanlığı
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Devlet Personel Başkanlığı
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın hangi ayın sonuna kadar bildirmek zorundadır. (Madde-53)
  1. Şubat
  2. Nisan
  3. Ekim
  4. Aralık
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini hangi kuruma bildirirler. (Madde-53)
  1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  2. Kalkınma Bakanlığı
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Devlet Personel Başkanlığı
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ne ile belirlenir. (Madde-53)
  1. Yönetmelik
  2. Yönerge
  3. Kanun
  4. Tüzük
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar kimin çıkaracağı yönetmelik ile belirlenir. (Madde-53)
  1. Kalkınma Bakanlığı
  2. Devlet Personel Başkanlığı
  3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  4. Başbakanlık
 6. 657 Sayılı DMK’ya göre Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar kimin çıkarılacak yönetmelik için kimin görüşü alınır. (Madde-53)
  1. Kalkınma Bakanlığı
  2. Devlet Personel Başkanlığı
  3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  4. Maliye Bakanlığı
 7. 657 Sayılı DMK’ya göre Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi en az ne kadar olabilir.(Madde-54)
  1. 6 ay
  2. 12 ay
  3. 18 ay
  4. 24 ay
 8. 657 Sayılı DMK’ya göre Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi en çok ne kadar olabilir.(Madde-54)
  1. 6 ay
  2. 12 ay
  3. 18 ay
  4. 24 ay
 9. 657 Sayılı DMK’ya göre Aday olarak atanmış Devlet memuru ile ilgili aşağıdakilerden hangi doğrudur. (Madde-54)
  1. Aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.
  2. Karşılıklı kurumlar uygun bulması ve adayında rızası alınmak şartıyla başka kuruma nakil işlemi yapılabilir.
  3. Adaylık süresi en çok 18 aydır.
  4. Adaylık süresi en az 6 aydır.
 10. 657 Sayılı DMK’ya göre Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili olarak hangi eğitime tabi tutulur. (Madde-55)
  1. Hazırlayıcı Eğitimi
  2. Staj
  3. Temel Eğitime
  4. Yeterlilik Eğitimi
 11. 657 Sayılı DMK’ya göre Aday olarak atanan memurların önce bilahara sınıfları ile ilgili olarak hangi eğitime tabi tutulur. (Madde-55)
  1. Hazırlayıcı Eğitimi ve Staj
  2. Temel Eğitime ve Değerlendirme
  3. Staj ve Yeterlilik Eğitimi
  4. Yeterlilik ve Değerlendirme
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Aday olarak atanan memurların alacakları eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-55)
  1. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
  2. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim ayrı kurumda yapılır.
  3. Temel eğitim ile Yeterlilik eğitim aynı kurumda yapılır.
  4. Bütün eğitimlerin aynı kurumda yapılması zorunludur.
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar ne ile belirlenir. (Madde-55)
  1. Kanun
  2. Tüzük
  3. Yönetmelik
  4. Yönerge
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar kim tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. (Madde-55)
  1. Kalkınma Bakanlığı
  2. Devlet Personel Başkanlığı
  3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı
  4. Başbakanlık
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-55)
  1. Eğitim için başka bir kurama gönderilir
  2. Eğitim için başka bir Amire gönderilir
  3. Memuriyetle ilişiği kesilir.
  4. İkinci bir sınava tabi tutulur
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları tespit edilenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-55)
  1. Kınama Cezası verilir
  2. Uyarma cezası verilir
  3. Kademe İlerleme Cezası verilir
  4. Memuriyetle ilişiği kesilir.
 6. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde Devlet memurluğu ile ilişiği kesilenler nereye bildirilir. (Madde-55)
  1. Başbakanlığa
  2. Bakanlar Kuruluna
  3. Maliye Bakanlığına
  4. Devlet Personel Başkanlığına
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin kimin teklifi ve kimin onayı ile memuriyetlerine son verilir.
  1. Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile
  2. Disiplin kurulunun Teklifi ve Vali Onayı ile
  3. Yüksek Disiplin Kurulu Teklifi ve Başbakan onayı ile
  4. Sicil Amiri Teklifi ve Disiplin Amirinin Onayı ile
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde aylıktan kesme cezası alan memur hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-56)
  1. Maaşlarından 1/30-1/8 oranında kesinti yapılır.
  2. Maaşlarından 1/4-1/2 oranında kesinti yapılır.
  3. Aday olduğu için Ceza uygulaması için adaylığının kalması beklenir.
  4. Memuriyetle ilişiği kesilir.
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-56)
  1. Aday olduğu için bir alt ceza uygulanır.
  2. Memuriyetle ilişiği kesilir
  3. Kademesi 1-3 yıl arasında durdurulur.
  4. Aday olduğu için Ceza uygulaması için adaylığının kalması beklenir.
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur kimin teklifi ve kimin onayı ile memuriyetlerine son verilir (Madde-56)
  1. Disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile
  2. Disiplin kurulunun Teklifi ve Vali Onayı ile
  3. Yüksek Disiplin Kurulu Teklifi ve Başbakan onayı ile
  4. Sicil Amiri Teklifi ve Disiplin Amirinin Onayı ile
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Adaylık süresi içinde Devlet memurluğu ile ilişiği kesilenler(sağlık nedenleri hariç) kaç yıl geç geçmedikçe Devlet memurluğuna alınmazlar. (Madde-56)
  1. 6 ay
  2. 1 yıl
  3. 3 yıl
  4. 5 yıl

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

657 sayılı DMK III. Kısım Cevap Anahtarı
1 D 20 A
2 C 21 B
3 D 22 C
4 D 23 B
5 C 24 D
6 D 25 A
7 C 26 C
8 D 27 A
9 B 28 A
10 C 29 C
11 B 30 D
12 C 31 C
13 B 32 D
14 A 33 D
15 C 34 A
16 B 35 D
17 D 36 B
18 C 37 A
19 D 38 C

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir