657 sorulari
657 sorulari

657 Sayılı Kanun Soruları Neler?

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

Özellikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları ile Aday Memurların yetiştirilmesi sonrasında yapılan sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilk kısmı ile ilgili hazırladığımız soruları sizinle paylaşmak istedik.

 1. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir. (Madde-1)
  1. Emniyet Teşkilatında Çalışanlar
  2. Sayıştay Meslek Mensupları
  3. Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar
  4. Anayasa Mahkemesi üyeleri
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir. (Madde-1)
  1. İl Özel İdareleri
  2. Sayıştay Meslek Mensupları
  3. Anayasa Mahkemesi yedek üyeleri
  4. Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir. (Madde-1)
  1. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri
  2. Genelkurmay Mehtaran Bölüğü Sanatkârları
  3. Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel
  4. Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışanlar
 4. Memurlar ile ilgili olarak 657 Sayılı DMK Aşağıda verilenlerden hangisini düzenlemez.

(Madde-2)

 1. Hizmet Şartlarını
 2. Niteliklerini
 3. Görev dağılımını
 4. Aylıklarını ve Ödeneklerini
 1. 657 Sayılı DMK’da öngörülen yönetmelikler ……… kararı ile yürürlüğe girer. (Madde-2)
  1. Bakanlar Kurulu
  2. Cumhurbaşkanı
  3. TBMM
  4. İçişleri Bakanı
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun temel ilkelerindendir.

 (Madde-3)

 1. Sadakat
 2. Serbestlik
 3. Şeffaflık
 4. Sınıflandırma
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun temel ilkelerindendir.

 (Madde-3)

 1. Kariyer
 2. Tarafsızlık
 3. Eşitlik
 4. Karşılıklılık
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun temel ilkelerinden değildir.

 (Madde-3)

 1. Kariyer
 2. Liyakat
 3. Şeffaflık
 4. Sınıflandırma
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.” ifadesi kanunun temel ilkelerinden hangisinin tanımlamaktadır. (Madde-3)
  1. Kariyer
  2. Liyakat
  3. Şeffaflık
  4. Sınıflandırma
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler” ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (Madde-4)
  1. Memur
  2. İşçi
  3. İdareci
  4. Görevli
 3. “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde” çalıştırılanlar 657 Sayılı DMK’ya göre istihdam şekillerinden hangisidir. (Madde-4)
  1. İşçi
  2. Memur
  3. Sözleşmeli Personel
  4. Geçici Personel
 4. 657 sayılı DMK’ya göre “Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri” aşağıdakilerin hangisinin görüşüne dayanılarak belirlenir. (Madde-4)
  1. Devlet Personel Başkanlığı
  2. Maliye Bakanlığı
  3. Bakanlar Kurulu
  4. Cumhurbaşkanı
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre Memurlar Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç kaç ay içerisinde yemin eder.(Madde-6)
  1. 1 ay 2 ay     c. 3 ay     d. 6 ay
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir? (Madde-6-8)
  1. Sadakat
  2. Davranış ve işbirliği
  3. Sendika kurma
  4. Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarındandır. (Madde-8)
  1. İzin
  2. Davranış ve işbirliği
  3. Sendika kurma
  4. Güvenlik
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre “Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.” İfadesi devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarının hangisini kapsamaktadır. (Madde-8)
  1. Sadakat
  2. Davranış ve işbirliği
  3. Kişisel sorumluluk ve zarar
  4. Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre Amirin emrini yerine getirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? (Madde-11)
  1. Memur amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.
  2. Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı verilen emirlerin yerine getirilmesindeki doğacak sorumluluk tamamen emri veren amirdedir.
  3. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez.
  4. Konusu suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmesindeki sorumluluk emri veren amirdedir.
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre “Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından …… bedeli üzerinden ödenmesi esastır.” (Madde-12)
  1. Piyasa Bedeli
  2. Rayiç Bedeli
  3. Asgari Ücret üzerinden
  4. En Yüksek Devlet Memuru Maaşını %50 si
 6. 657 Sayılı DMK’ya göre Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı” kime karşı dava açılabilir. (Madde-13)
  1. İlgili Kuruma
  2. Zarara uğratan memur şahsına
  3. Maliye Bakanlığına
  4. İçişleri Bakanlığına
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurlarının mal bildirimi konularındandır.(Madde-14)
  1. Eşine ait taşınır malları
  2. Babaya ait taşınmaz malları
  3. Erkek Kardeşinin borcunu
  4. Kız kardeşinin bankadaki parasını
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre Devlet memurlarının mal bildirimi konularındandır.(Madde-14)
 3. taşınır malları
 4. taşınmaz malları

III. alacakları

 1. borçları
 2. Yalnız I
 3. I ve II
 4. Yalnız III
 5. Hepsi
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre basına bilgi ve demek verme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.(Madde-15)
  1. Taşrada Kamu görevlisi sadece yersel basına bilgi verebilir.
  2. Sadece bakanın yetkili kılacağı kişi basına bilgi/demeç verebilir.
  3. Bakanlıkta genel müdürler basına bilgi/demeç verebilir.
  4. İllerde İl basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Bilgi/demeç verebilir.
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre “Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.(Madde-16)
  1. Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri tekrar iade etmek üzere görev yeri dışına çıkarabilir.
  2. Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri hususi işlerinde kullanmalarında sakınca bulunmamaktadır.
  3. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi aracı akşamları evine götürebilir.
  4. Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının genel haklarındandır.(Madde-23 )
  1. İzin
  2. Davranış ve işbirliği
  3. Sadakat
  4. Tarafsızlık ve devlete bağlılık
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, Kovuşturma ve yargılama” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.(Madde-24 )
  1. Devlet memurlarının görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması sadece adli olarak uygulanır.
  2. Devlet memurlarının görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması sadece idari olarak uygulanır.
  3. Devlet memurlarının görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.
  4. Devlet memurlarının görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması sadece il disiplin kurulunun görüşü alınarak yapılabilir.
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının genel haklarından değildir. (Madde-17-25)
  1. İzin
  2. Sendika kurma
  3. Grev yapma
  4. Çekilme
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının genel haklarından değildir. (Madde-17-25 )
  1. Uygulama isteme hakkı
  2. Emeklilik
  3. Müracaat, şikayet ve dava açma
  4. Toplu eylem ve hareketlerde bulunma
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre “Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirdeisnatta bulunanlar hakkında İllerde kimler kamu davası açılmasını (Madde-25)
  1. İl İdare Kurulu Müdürü
  2. Valiler
  3. Memurun birim amiri
  4. Kaymakam
 5. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının konulan yasaklardan değildir. (Madde-26-27)
  1. Toplu eylemde bulunma
  2. Sendika Kurma ve üye olma
  3. Toplu müracaat ve şikayet
  4. Kazanç getirici faaliyetlerde bulunma
 1. 657 Sayılı DMK’ya göre hangisi, devlet memurlarının konulan yasaklardan hangisini yapamazlar. (Madde-28)
  1. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üye olabilir
  2. Kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim kuruluna üye olabilir
  3. Tüketim kooperatiflerine üye olabilir
  4. Esnaf veya Tacir olabilir
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre memurun Eşi, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kuruma kaç gün içerisinde bildirmekle yükümlüdürler. (Madde-28)
  1. İşe başladığı anda zaman kaybetmeden
  2. 30 gün
  3. 15 gün
  4. 7 gün
 3. 657 Sayılı DMK’ya göre hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye kim/kimler yetkilidir. (Madde-29)
  1. Bakanlar Kurulu
  2. İçişleri bakanı
  3. Maliye Bakanlığı
  4. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 4. 657 Sayılı DMK’ya göre “Hediye alma, menfaat sağlama yasağı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.(Madde-29)
 5. Devlet memurlarının doğrudan doğruya hediye alamaz.
 6. Devlet memurlarının aracı eliyle bile olsa hediye alamazlar.
 • Devlet memurlarının görev mahalli dışında hediye almasında sakınca bulunmamaktadır.
 1. Devlet memurlarının iş sahiplerinden borç istemeleri ve almaları yasaktır.
  1. Yalnız I
  2. I ve II
  3. Yalnız III
  4. I, II ve IV
 2. 657 Sayılı DMK’ya göre “Gizli bilgileri açıklama yasağı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (Madde-31)
  1. Hiçbir şekilde açıklayamaz.
  2. Emekli olursa açıklayabilir.
  3. Valinin yazılı izni ile açıklayabilir.
  4. Görevlerinden ayrışmış olsalar bile ilgili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklayamaz.

657 Ders Notları

657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları

657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları

657 sayılı kanun soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir