Vakıfbank dosya masrafı kararı
vakıfbank dosya masrafı kararı

İkametinizin bulunduğu Kaymakamlık Tüketici Hakem Heyetine Vakıfbank’tan kullanmış olduğunuz krediye istinaden hesabınızdan dosya masrafı kesildiğine dair dayanak belgeniz ve dilekçe ile başvurmanız halinde Hakem Heyetince bir karar çıkacaktır.

Dosya Masrafı Geri Alma başlıklı yazımızda açıkca belirttiğimiz gibi başvurunuzdan sonra çıkabilecek karar örneği aşağıdadır.

Vakıfbank Dosya Masrafı Tüketici Hakem Heyeti Kararı

 Karar Tarihi : 24 Mart 2016

Olayın Özeti: : Tüketici, TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.’dan  2007 yılında  kredi kullandığını ve kendisinden Dosya Masrafı adı altında 302,50  TL ücret aldığını belirterek alınan bu ücretin iadesinin sağlanmasını talep etmektedir.

Şikayet Edilenin Savunmasının Özeti: İlgili firmadan 26.06.2015 tarihli yazımızla savunma istenmiş, ilgili firmaya PTT kanalıyla iş yerinde daimi çalışana tebligat yapılmış verilen cevapta; Müşterinin kredi kullandırım koşulları hakkında bilgilendirilerek Kredi başvuru formunu doldurmasının talep edildiğini, müşterinin temsilcinin verdiği bilgiler ışığında kredi kullandırım koşulları hakkında bilgi sahibi olan başvuru formunu doldurarak kredi kullanmıştır.

Kredi kullandırım aşamasında söz konusu sözleşmenin mütemünin cüz-ü olan Tüketici kredileri geri ödeme planını ödeme planında açık bir şekilde yer alan masraf tutarını görerek imzalamış ve bu ödemeyi yapmayı kabul etmiştir. Sonuç olarak müşterimiz ile bankamız arasında düzenlenmiş kredi sözleşmelerinde bankamızca belirlenen tutarda, dosya masrafı adı altında bir masrafı bankamıza ödemeyi taahhüt etmiştir.

Adı geçen tarafından dosya masrafı adı altında ödenen tutarlar adı geçinen kredi sözleşmeleri kapsamında üstlendiği bir yükümlülüğünün yerine getirilmesini teminen bankamıza ödenmiştir. Bankamızdan kullandığı kredi nedeniyle kredi sözleşmelerinin bankamıza verdiği yetkiye istinaden kendisinden dosya masrafı adı altında bir tahsilat yapılmış olmasında hukuka herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

Bu sebeple de adı geçenin bankamız aleyhine yapmış olduğu şikayet haksız ve yasal dayanaktan yoksun olduğundan şikayetin reddine karar verilmesini arz ederiz denilmektedir.

İnceleme ve Gerekçe: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 5. Maddesinde (Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4822 Sayılı Kanun ile değişik 6. Maddesi) sözleşmedeki haksız şart düzenlenmiştir. Satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhinde dengesizliğe neden olan sözleşmenin koşulları haksız şart olarak kabul edilmiştir. Haksız Şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Sözleşme önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketici ile müzakere edilmediği kabul edilir.  Sözleşmeler bankalar tarafından matbu ve standart olarak hazırlanmakta ve boş kısımlara rakam, isim ve adres bilgileri yazılarak doldurulmaktadır. Bu durumda tüketici ile müzakereden bahsedilemez ve her ne ad altında olursa olsun yapılan kesintiler haksız şart olduğunun tespit ve kanaati doğrultusunda aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Tüketicinin talebinin KABULÜNE;  “Dosya Masrafı” adı altında tüketiciden haksız olarak alınan 302,50  TL’nin şikâyet edilen tarafından tüketiciye iade edilmesine,

6502 Sayılı Kanunun 70. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca, şikâyet dosyası için yapılan 30,00 TL tebligat ücretinin şikâyet edilen    tarafından ödenmesine, şikâyet edilenden işbu 30,00 TL’nin 6183 Sayılı Yasa uyarınca tahsili için karar örneğinin şikâyet edilenin bulunduğu yerdeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne tebliğine, ödendiğine ilişkin alındı belgesi veya muhasebe işlem fişinin aslının veya noter onaylı örneğinin ….. Hakem Heyeti Başkanlığına iletilmesine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.

NOT: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 70.  Maddesinin 3. fıkrası uyarınca taraflar, Hakem Heyeti kararlarına karşı, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

Konu hakkındaki sorularınızı aşağıda bulunan yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir