Memurun odev ve sorumluluklari
memurun odev ve sorumluluklari

Göreve atanan memur gerekli Temel ve Hazırlayıcı eğitimi aldıktan sonra Asli Devlet Memurluğuna atanmaktadır. Atamanın gerçekleşmesine müteakip bir ay içerisinde merasimle yemin eden memur, yine yemin belgesi imzalar ve bu belge özlük dosyasında saklanır.

Atanan memurlar T.C. Anayasasına ve kanunlarına bağlı kalmak ve sadakatla uymak zorundadır.

Devlet Memurları ve Tarafsız ve Devlete Bağlı Kalır

Devlet memuru olarak kamu kurumlarında görev yapanlar hiçbir şekilde dil, din, ırkı, inanç, mezhep gibi ayrımlar yapamazlar ve siyasi partilere üye olamadıkları gibi herhangi bir partinin, kişinin ya da zümrenin yarar veya zararını hedef alan bir davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca hiçbir siyasi eylemde bulunamadıkları gibi katılamazlar. Memur devletin menfaatlerini korumakla yükümlüdür ve T.C. bağımsızlığını tehlikeye düşürecek bir grup veya gruplaşmaya katılamazlar.

Devlet İtibarın Layık Hareket Ederler

Devlet Memuru görev yeri yurt içi yada yurt dışında olsun devletin resmiyetine gerekli itibar ve güvene layık hareket eder, devletin itibarını zedeleyici davranışlardan uzak durur. Amir kendisine verilen yetkiyi eşitlik içerisinde kanun, yönetmelik ve tüzükleri uygun olarak yapar. Mahiyetindeki personelin eğitimi, hal ve hareketlerini kontrol etmekle yükümlüdür.

Memur amirinden aldığı görevi yine kanun, yönetmelik ve tüzükte belirtilen şartlarda yerine getirirken, aykırı bir emir aldığında yazılı olarak alırsa bu emri yerine getirir. Amir suç teşkil eden bir emir verdiğinde memur yaparsa, yapan memurda sorumluluktan kaçamaz.

Devlet Memurlarının Sorumlulukları ve Verdiği Zararlar

Memur olarak görev yapanlar kendilerine zimmetlenen eşyaları korumakla, kullanıma hazır hale getirmekle yükümlüdür ve kendisinin kusuru ile uğranılan zarar kendisinden rayiç bedeller üzerinden ödenir.

Zarar Tespiti Nasıl Yapılır?

Hangi eşyaya zara gelmişse, zararın meydana geldiği tarihte en alt derece, birinci kademede bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zarar disiplin amiri yada disiplin kurulunca alınan karar ile zararı veren memur tarafından ödenmektedir.

Memurdan Dolayı Kişiler Zarar Görürse

Vatandaşlar kamu hizmetinden dolayı zarara uğrarsa bu zarar için hizmeti veren memura değil ilgili kurumlar için dava açabilir. Fakat vatandaşın ödemeleri ya da muhafaza edilen paralar memur tarafından zimmete geçirilirse bu miktar devlet tarafından hak sahibine ödenir. Bu noktadan sonra sorumlular hakkında kurumun rücu hakkı saklı kalır. Avrupa İnsan Hakları mahkemesinde verilen kararlar sonucu sorumlu personel içi rücu hakkı yine saklı kalır. Burada oluşan zararları ile ilgili ayrıntılar Başbakanlıkça belirlenen Yönetmelikle düzenlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir