Memur olma sartlari
memur olma sartlari

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı haricindeki Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları ihtiyaç duydukları kadro sayısı, sınıf ve derecelerini Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Devlet Personel Başkanlığı alımı yapılacak kadroları ve özelliklerini başvurma süresinin bitimine en az 15 gün önce Resmi Gazetede, TV ve gazetelerde duyurur.

Memur Olma Şartları

 • Türk Vatandaşı Olma
 • 18 yaşını doldurmuş olmak, meslek liselerini bitiren 15 yaşındakiler kazai rüşt kararı almak şartıyla olabilir.
 • Ortaokul mezunu bitirenler memur olabilirken kanunun 41. Maddesine göre istekli olmadığı takdirde ilkokul mezunu olanlarında alınması caizdir.
 • Kamu hakkından mahrum olmama
 • Kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl ve üstü hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak.
 • Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi suçlardan mahkum olmamak.
 • Askerlikle ilgisi olmama.
 • Görevine engel akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması yapılması
 • Mezuniyetini gösterir diploma almış olmak.
 • Kurumlar itibariyle özel şartları taşımak.

Gerekli başvuru sonrası uygun görülenler sınava girerler. Sınavsız girişler ile ilgili hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Sınav sonrası başarı sırasına göre ilan yapılır. Sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçer. Kurumlar ihtiyacına göre atama yaparlar ve bu atamaları Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Engelli Çalıştırma Yükümlülüğü

Kurum ve kuruluşlar yurt dışı görevlerindeki personel haricinde çalışan sayısının % 3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Kurumlar engelli açığını her yıl Ekim ay’ı sonuna kadar DPB ye bildirmek zorundadır. Engelli istihdamı Özürlüler idaresi Başkanlığının görüşü alınarak DPB tarafıdan hazırlanacak Yönetmelik ile düzenlenir.

Aday Memurun Eğitimi

Kadro alımı ilanı kadar kadro sayısı kurumlarca aday memur olarak atanır ve adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olmaz.  Adaylık süresinde nakil olmaz. Aday memurlar Temel eğitim ve Hazırlayıcı eğitim ile staja tabi tutulurlar. Eğitim programı Başbakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Memuriyete bağdaşmayacak hal ve hareketi olanlar, devamsızlık yapanlar disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetikli amir onayı ile ilişikleri kesilir.

Aday Memurluk süresinde aylıktan kesme, kademe durdurma cezası alanlar disiplin amiri teklifi ve atamaya yetikli amir onayı ile ilişikleri kesilirken bu kişiler 3 yıl süre ile memur olamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir