Görevde Yükselme

657 Sayılı Kanunun 4. kısımının ilk bölümü olarak hazırlanan Görevde Yükselme sınavına göre hazırlanmış sorular Aziz Ünlü tarafından hazırlanmıştır.657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı DMK’ye göre Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar kimin teklifi ile asli memurluğu atanırlar.(Madde-58)Sicil Amirinin Disiplin Amirinin Daire Amiri Atamaya Yetkili...
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun III. bölümüne göre sorular ve cevapları Aziz Ünlü tarafından hazırlanmıştır. 657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı DMK’ya göre Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların aşağıdakilerden hangisi Devlet Personel Başkanlığına bildirilmez.(Madde-46)Sayılarını ...
657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları 657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi Genel Kadro Kanununda gösterilmez. (Madde-33)Kanunlarla kurulan fonlar, Kefalet sandıkları Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdaki kadroların hangisinin hazırlanmasında İçişleri Bakanının onayı aranmaz. (Madde-33)İl Özel...
657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları 657 Sayılı Kanun Kısa NotlarıKurumların yurt içi ve yurt dışı eğitim programının hazırlanmasını Devlet Personel Başkanlığı yapar. 657 ye göre derece yükselmesi yapılabilmesi içinÜst derecede boş kadro olması Derecede 3 yıl çalışmak ve 3. Kademede bir yıl çalışmak Kadronun niteliklerini elde etmiş...
657 Ders Notları657 Sayılı Kanun I. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun II. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun III. Kısım Örnek Soruları657 Sayılı Kanun IV. Kısım Örnek Soruları Özellikle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavları ile Aday Memurların yetiştirilmesi sonrasında yapılan sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilk kısmı ile ilgili hazırladığımız soruları sizinle paylaşmak istedik.657 Sayılı DMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi kanun kapsamına girmektedir....
Haftalık 40 saat çalışma süresi bulunan memurun kurumu ve hizmetleri dolayısıyla farklı çalışma saatleri olabiliyor. Tatil hafta sonları olurken yurt dışı görevlerde hafta tatilini Bakanlar Kurulu farklı günlerde tespit edebiliyor. Memurun günlük çalışma saatleri bölgelere göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) teklifi ile Bakanlar Kurulunca, illerde valiliklerce belirleniyor. Bu durum engelliler için merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirce farklı belirlenebilir. Tespit edilen çalışma saatleri DPB teklifi Bakanlar Kurulunca onaylanırken 24 saat çalışma...
Aday memur disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla adaylığı kalkar ve asil memurluğu atanır. Asaleten atanma tarihi adaylık süresini geçmez.İstisnai Memurluğa Atanma Cumhurbaşkanı Genel Sekterliğinden, Valiliklere kadar 59. Maddede belirtilen görevlere KPSS şartı olmaksızın sınavsız atama yapılabilir. Daha sonra bu atamalarda 48 nci maddedeki şartları taşıyanlar asil memurluğa geçiş yapabilmektedir. Burada atananlara sınav, kademe ilerleme, derece yükselme dışındaki bütün hükümler uygulanır. Devlet sanatçıları da istisnai kadrolar içerisindedir. Sanatçıların atanmasında ayrı...
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı haricindeki Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları ihtiyaç duydukları kadro sayısı, sınıf ve derecelerini Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Devlet Personel Başkanlığı alımı yapılacak kadroları ve özelliklerini başvurma süresinin bitimine en az 15 gün önce Resmi Gazetede, TV ve gazetelerde duyurur.Memur Olma ŞartlarıTürk Vatandaşı Olma 18 yaşını doldurmuş olmak, meslek liselerini bitiren 15 yaşındakiler kazai rüşt kararı almak şartıyla olabilir. Ortaokul mezunu bitirenler memur olabilirken kanunun 41....
Devlet memurları kanunu içerisinde 12 hizmet sınıfı bulunur. Bu sınıflardan ikisi 2016 yılında yeni kurulmuştur. Bu Kurulan hizmet sınıfları Jandarma Hizmetleri ile Sahil Güvenlik Hizmetleridir. Kadrosuz memurun çalıştırılması mümkün değildir. İl Özel İdare, Belediye ve bunlara bağlı birliklerin kadro oluşumları ve kaldırılması İçişleri Bakanlığınca onay verilmesi gerekir. Devlet memurlarınca da belirlenen kadroların kurumca yapılan teklif sonrası Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanır. 1,2,3,4 derece kadro için Bakanlar Kurulu...
- Bu yönetmelik Atamaları merkezce yapılan İl müdürleri ile Bakanlığın merkez ve taşrada görev yapan daire başkanı, müdürler ve alt görevlerdeki personeli kapsar. - Mülki İdare amiri, Özel İdareler, Belediyeler ve Birlikleri, Mahalli İdareler Kontrolörü ve Dernek denetçileri bu yönetmelik kapsamaz. - Bakanlık Encümeni Müsteşar Başkanlığında, Emniyet Gen. Müdürü, Ana Hizmet Birim Gn.Müdürleri, Teftiş Kuruluş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Genel Müdürü oluşturur. - Yer Değiştirme Suretiyle Atananlar; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü,...
Uzun uzadıya giden devlet terimleri ile resmi açıklamalar uzak, okuyanların hatırlarında kalacak şekilde kısa anlatıma sahip 4982 Bilgi Edinme Kanunu’na ait bilgileri sizler için maddeler halinde açıklamaya çalıştık. Görevde Yükselme Sınavına ve Hazırlayıcı Eğitim Kursuna devam eden devlet memurlarına büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğümüz Bilgi Edinme Kanununda satır başları şu şekilde:4982 Sayılı Kanun Mahkemelere uygulanamaz. Türkiye’de ikamet eden yancı kişi ve kişilikler kendi faaliyet alanları hakkındaki bilgiyi karşılıklık esasına göre isteyebilirler. ...
Her türlü medyaya ve basına demeç yetkisi bulunmayan memurlar bakanın yetkili kılacağı valiler veya valinin yetki vereceği kimseler tarafından verilebilir askeri bilgiler yetkili kılınan görevli dışında kimse tarafından açıklanamamaktadır.Devlet Memurlarında Araç ve Gereç Yetkisi Memur kendisine sorumlu olarak yüklenen devlete ait resmi belgelerde dahil olmak üzere araç ve gereçleri bulunduğu bölge dışına çıkaramaz ve kendi hususi işlerinde kullanamazlar.Devlet Memurları Kanundaki Hususların Uygulanması Memur 657 sayılı kanunda belirtilen bütün hususların kendileri için uygunlanmasını...
Göreve atanan memur gerekli Temel ve Hazırlayıcı eğitimi aldıktan sonra Asli Devlet Memurluğuna atanmaktadır. Atamanın gerçekleşmesine müteakip bir ay içerisinde merasimle yemin eden memur, yine yemin belgesi imzalar ve bu belge özlük dosyasında saklanır. Atanan memurlar T.C. Anayasasına ve kanunlarına bağlı kalmak ve sadakatla uymak zorundadır.Devlet Memurları ve Tarafsız ve Devlete Bağlı Kalır Devlet memuru olarak kamu kurumlarında görev yapanlar hiçbir şekilde dil, din, ırkı, inanç, mezhep gibi ayrımlar yapamazlar ve siyasi...
Sayfa başına git